CENSORED

"Ken had it all , Skipper wanted more than"

On The Run Tour: Paris — Day 1

On The Run Tour: Paris — Day 1

(Source: photograbey)

🍃

🍃


Nicki Minaj for the Autumn/Winter issue of Dazed Magazine

Nicki Minaj for the Autumn/Winter issue of Dazed Magazine

(Source: yoncey, via yoncey)

Nicki Minaj for Dazed’s A/W 2014 issue.

(Source: ricki-minaj)

beyxnika:

Nicki Minaj double covers for Dazed’s A/W 2014 issue.


Nicki Minaj at Fashion Rocks!

Nicki Minaj at Fashion Rocks!

(via allnicki)